Procedury COVID19

REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PRASZCE

01.09. 2020r

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

3.Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić ZGODA/OŚWIADCZENIE

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulamin wewnętrzny i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego zgodnie z planem pracy.

 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej zgody- oświadczenia.

6. Zapewnia  jedno  pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia

zachorowania dziecka lub pracownika.

8. Stara się zapewnić  środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych

i dzieci  ( umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach

z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk ( umieszczone w widocznych miejscach

w placówce).

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji.

11. Dopilnowuje, aby w korytarzu przy wejściu do przedszkola oraz w widocznym miejscu w placówce wisiała instrukcja jak zakładać maseczki i  rękawiczki jednorazowe.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID -19, m. in. stosując się do poniższych zasad:
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,pracownik powinien poinformować o tym dyrektora. Taki pracownik nie powinienprzychodzić do pracy.

3. W momencie przyjścia do pracy każdego pracownika obowiązuje: – Wejście do budynku przedszkola tylko w maseczce zasłaniającej nos i usta; – Dezynfekcja rąk (dozownik przy wejściu do przedszkola);

– Przebranie w szatni lub innym wyznaczonym do tego celu miejscu (wszystkie swoje rzeczy prywatne należy pozostawić w szatni z wyjątkiem ubrań, w których pracownik pracuje, telefonu komórkowego i posiłku);

– Po przebraniu się należy umyć i zdezynfekować ręce .

4. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. Kontakt z dziećmi mają tylko osoby wskazane przez dyrektora do pracy z daną grupą.

5. Pracowników nie zatrudnionych w kuchni obowiązuje zakaz wstępu do kuchni i bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami kuchni.

6. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, a w razie potrzeby dezynfekować je.

7. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w razie złego samopoczucia.

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

9. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele:

a. pracują wg ustalonego przez dyrektora planu pracy.

b. Nauczyciele poszczególnych grup unikają bezpośredniego kontaktu między sobą zachowując min. 1,5 metra odległości w każdej przestrzeni przedszkola.

c. Nauczyciele zobowiązani są do: – wyjaśnienia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone; – zwracania uwagi dzieciom na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z zabaw na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety, – zwracania uwagi dzieciom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

d. Nauczyciele dbają, aby w salach w zasięgu dzieci nie znajdowały się zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, oraz żeby dzieci nie miały dostępu do środków dezynfekujących.

e. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

f. Podczas pobytu z dziećmi na przedszkolnym placu zabaw nauczyciel przestrzega zasady, aby dzieci z różnych grup nie miały ze sobą kontaktu (zarówno w szatni, holu, jak i na placu zabaw) oraz żeby dzieci nie korzystały z piaskownicy.

g. Po skończonej pracy nauczyciel odpowiedzialny jest za wskazanie (personelowi sprzątającemu) zabawek i przedmiotów wymagających gruntownego czyszczenia i dezynfekcji (np. zabawki, którymi bawiły się dzieci, w tym także kąciki zabaw tematycznych).

h. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej.

Personel obsługowy – opiekunki dziecięce, woźne:

a. Zobowiązany jest do  wspierania nauczycieli w czynnościach opiekuńczych i higieniczno-sanitarnych związanych z opieką na dziećmi w trakcie pobytu w przedszkolu

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany itp
b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
e. Dodatkowo czuwają i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
f.  Dodatkowo czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 10.

Pracownicy kuchni oraz intendentka:
a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
b. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
c. Oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.
d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
f. Intendent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu zaopatrzenia przedszkola w środki do mycia i dezynfekcji (w tym do rąk, powierzchni i przedmiotów),  oraz zgłaszania dyrektorowi wszelkich potrzeb i uwag w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie dopuścić do sytuacji ich braku na terenie przedszkola. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu. Pomaga w zaopatrzeniu w środki dezynfekujące w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.
g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy:  maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzicu:

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo w przedszkolu niezbędne jest stosowanie się do poniższych zasad:

1.  Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE ZGODĘ

2. Rodzic/opiekun pojedynczo przyprowadzający dziecko ma obowiązek  zakrywania ust i nosa np. maseczką. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) a dziecku przypominają  o zasadzie prawidłowego mycia rąk lub noszą rękawiczki ochronne.

Rodzic po przebraniu dziecka w szatni przekazuje je bezpośrednio nauczycielowi, stosując się do zasady nie wchodzenia do sali zajęć.

W szatni może przebywać ograniczona liczba rodziców, ze względu na możliwość zachowania dystansu społecznego.

3.  Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.

5. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

6. Przekaż personelowi przedszkola informacje na temat stanu zdrowia dziecka oraz wszelkich istotnych faktach mogących mieć związek z ewentualnym podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osób z otoczenia dziecka.

7. Regularnie przypominaj dziecku o przestrzeganiu zasad higieny i bezpieczeństwa. Podkreślaj, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

8. Zwróć uwagę dziecka na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

9. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek – zabrania się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek lub innych przedmiotów do przedszkola oraz wynoszenia z przedszkola. 

10. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeśli jest to możliwe przez jedną i tę samą osobę (zaleca się, aby był to rodzic dziecka, a w uzasadnionych przypadkach jedna, wskazana przez niego osoba). W miarę możliwości dziecko nie powinno być przyprowadzane ani odbierane z przedszkola przez osobę w wieku powyżej 60 roku życia.

11. W czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora przedszkola może przebywać 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyprowadzone do przedszkola dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci (ma katar, kaszel lub inne objawy chorobowe), dziecko nie jest przyjmowane w danym dniu, a osoba przyprowadzająca proszona jest o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu.

13. W razie konieczności dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola może być  poddane  pomiarowi temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru. W przypadku stwierdzenia temperatury 37,5 °C lub wyższej, dziecko nie jest przyjmowane w danym dniu do przedszkola.

14. Mierzenie temperatury odbywać się może również w trakcie opieki nad dzieckiem w przedszkolu. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała bądź

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane od grupy poprzez umieszczenie go w odrębnym, wyznaczonym do tego celu i oznakowanym pomieszczeniu, gdzie pod opieką pracownika przedszkola oczekiwać będzie na odebranie przez rodzica.

15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony. W zaistniałej sytuacji rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola i skontaktowania się z lekarzem rodzinnym. 16. Rodzic informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola o wyniku konsultacji lekarskiej.

16. W celu umożliwienia szybkiej komunikacji rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do poinformowania przedszkola o aktualnych danych kontaktowych (numery telefonu).

§ 5

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

1. W związku z zagrożeniem związanym z aktualną sytuacją epidemiczną i ryzykiem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się szczególne warunki organizacji pracy przedszkola.

2. Organizacja pracy, przedszkola ma na celu ograniczenie do minimum możliwości stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci oraz pracowników przedszkola.

3. Dyrektor przedszkola ustala harmonogram pracy nauczycieli oraz pracowników obsługi uwzględniając możliwości organizacyjne przedszkola oraz aktualne potrzeby, w tym zadeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu.

4. W trakcie pobytu w przedszkolu każda grupa dzieci przebywa w oddzielnych, wyznaczonych stałych salach.

5. W miarę możliwości organizacyjnych do poszczególnych grup przyporządkowani są ci sami, stali opiekunowie.

6. W przypadku nauczycieli i pracowników obsługi (woźna) pracujących w kilku grupach stosuje się zasadę wzmożonej ostrożności: mycie i dezynfekcja rąk przed każdą zmianą grupy, nie przenoszenie przedmiotów (pomocy dydaktycznych) z grupy do gruby bez uprzedniego dokładnego ich zdezynfekowania.

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im grupami, powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym grupom salach.

8. Na wyposażeniu sal w których odbywają się zajęcia z dziećmi, nie powinny znajdować się zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane.

9. Zobowiązuje się pracowników przedszkola do ograniczenia kontaktów między sobą do minimum i zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni przedszkola wynoszącego min. 1,5 m.

10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

11. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na poranne, bądź w razie potrzeby mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

12. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy.

14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

§ 6

1. Dzieci wraz z opiekunami mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu.

2. Pobyt dzieci na placu zabaw organizuje się w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą dzieci z poszczególnych grup – należy zwracać uwagę, by jednocześnie w szatni czy na placu zabaw dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

3. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez pracowników przedszkola, a jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

4. Dezynfekcja urządzeń na placu zabaw przeprowadzana jest codziennie przed ich użytkowaniem oraz każdorazowo przy zmianie grupy przedszkolnej korzystającej z placu zabaw.

5. W okresie epidemii znajdujące się na terenie przedszkola piaskownice wyłącza się z użytkowania.

§ 7

1. Dyrektor w miarę możliwości stara się ograniczyć do minimum przebywanie na terenie przedszkola osób trzecich. Budynek przedszkola jest zamykany, a wpuszczenie na jego teren odbywa się jedynie w pilnych sprawach.

2. Każda osoba dorosła wchodząca na teren przedszkola (w tym także pracownicy przedszkola) zobowiązana jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym  także w razie potrzeby poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika znajdującego się przy wejściu do przedszkola oraz zasłaniania nosa i ust.

3. Podczas kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym także rodzicami, pracownicy przedszkola zobowiązani są do założenia maski bądź przyłbicy zasłaniającej usta i nos. Podczas przebywania z dziećmi osłona ust i nosa nie jest obowiązkowa.

4. Personel  kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi z wyjątkiem przydzielonych do konkretnej grupy osób zatrudnionych na stanowisku woźna.

§ 8

1. W celu zapewnienia sposobu szybkiej komunikacji w przedszkolu oraz przepływu informacji w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, przyjmuje się następujące ustalenia:

1) Dyrektor wspólnie z nauczycielami ustala obowiązujący w przedszkolu sposób komunikowania się z rodzicami – telefonicznie, mailowo, pozyskując od rodziców niezbędne aktualne numery telefonów i adresy mailowe, które w miarę potrzeb są na bieżąco aktualizowane;

2) Dyrektor bądź wyznaczona przez niego osoba sporządza listy dzieci zapisanych do danej grupy, zawierające: imiona i nazwiska dzieci oraz , imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz ich numery telefonów kontaktowych, imiona, nazwiska i numery telefonów opiekunów grup (nauczycieli) oraz pracowników obsługi przypisanych do danej grupy, które w miarę potrzeb są na bieżąco aktualizowane;

3) W ogólnodostępnym, widocznym miejscu na terenie przedszkola umieszcza się tzw.

„Wykaz ważnych telefonów” do kontaktu z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących podejrzenia zachorowania lub kontaktu z osobą chorą na COVID-19;

4) W przypadku podejrzenia wystąpienia u dzieci lub pracowników przedszkola zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID 19, ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

§ 9

                             PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.)będzie odesłane do domu. Rodzic /prawny opiekun po telefonie od nauczyciela ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko. W przypadku nieodebrania dziecka , bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwy organ. 

2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Zaleca się, aby był to rodzic dziecka, a w uzasadnionych przypadkach jedna, wskazana przez niego osoba.

3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol, szatnia) z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1.5 m. Rodzic/opiekun pojedynczo przyprowadzający dziecko ma obowiązek noszenia rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa np. maseczką.

Rodzic po przebraniu dziecka w szatni przekazuje je bezpośrednio nauczycielowi, stosując się do zasady nie wchodzenia do sali zajęć.

W szatni może przebywać ograniczona liczba rodziców, ze względu na możliwość zachowania dystansu społecznego.

6. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka na piśmie wypełniając oświadczenie.  Mierzenie temperatury odbywać się może przy wejściu do przedszkola, również w trakcie opieki nad dzieckiem w przedszkolu. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała (min 37,5C) bądź wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane od grupy poprzez umieszczenie go w odrębnym, wyznaczonym do tego celu i oznakowanym pomieszczeniu zwanym dalej „izolatką”, gdzie pod opieką pracownika przedszkola oczekiwać będzie na odebranie przez rodzica.

7. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.

8. Po każdym użyciu „izolatki” przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający, przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

9. W razie wystąpienia symptomów chorobowych, rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony. W zaistniałej sytuacji rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola i skontaktowania się z lekarzem

10. Sposób odbierania  dziecka z przedszkola jest analogiczny jak sposób przyprowadzania.

W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedura, zastosowanie maja zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania i odbierania dzieci.

§ 10

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do głównego holu przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją i instrukcją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe  wchodzące do przedszkola. Wyżej wymienione czynności oraz zakrycie twarzy wchodzących kontroluje woźna oddziałowa.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Za edukację dzieci w tym zakresie są odpowiedzialne nauczycielki i rodzice.

3. Wyznaczone woźne oddziałowe odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal oddziału.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, a także zabawek.

4. Monitoring codziennych prac porządkowych przez woźne, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników kontroluje dyrektor placówki. (karta monitoringu)

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji

6. Wyznaczona woźna odpowiedzialna jest za czyszczenie i bieżącą dezynfekcję łazienek i toalet oraz za bieżące zaopatrywanie dozowników w mydła antybakteryjne dla dzieci oraz papierowe ręczniki, a także dozowniki w płyn dezynfekujący dla dorosłych.

7.Dyrektor oraz  Intendentka są odpowiedzialni  za bieżące zaopatrywanie placówki w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.

8. W łazienkach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci i dorosłych oraz dezynfekcji dla dorosłych.

§ 11

GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Dzieci mają prawo do picia wody na żądanie. W tym celu wykorzystuje się wodę butelkowaną podawaną dzieciom w kubkach poddanych potem wyparzaniu.

2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego HACCP, personel kuchenny zobowiązany jest do:

• stosowania środków ochrony osobistej,

• utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

• mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC

lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi oraz  z dostawcami towaru

4. W trakcie pracy przy organizacji żywienia personel kuchni w miarę możliwości powinien zachować odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy.

5. Na terenie przedszkola dzieci  z 5 grup spożywają posiłki w swoich salach, jedna w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

6. Posiłki wydawane na wózek kuchenny i porcjowane na sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

7. Osoba odpowiedzialna za wydawanie posiłków dzieciom w momencie kontaktu z posiłkiem powinna zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak: mycie i dezynfekcja rąk itp.

8. Przed spożywaniem posiłków osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do umycia i zdezynfekowania powierzchni stolików, na której spożywany jest posiłek. Czynności związane z dezynfekowaniem odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

9. Wszystkie używane podczas posiłków naczynia wielokrotnego użytku oraz sztućce są dokładnie myte i wyparzane.

§ 12

POSTEPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID 19 U DZIECKA

1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie( jedną sale), w której będzie można odizolować osobę lub dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3 W sytuacji, gdy dziecko będące pod opieką w przedszkolu wykazuje objawy określone jako kryteria kliniczne (co najmniej jeden z objawów: gorączka, kaszel, duszność), należy je odizolować od innych dzieci i personelu (pozostawić w izolatce pod nadzorem wyznaczonego opiekuna) oraz niezwłocznie poinformować rodzica o konieczności odebrania dziecka w trybie pilnym z przedszkola.

4. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

5. Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym możliwym terminie odebrać dziecko wykazujące objawy chorobowe z przedszkola. Zaleca się wówczas kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, a w przypadku zalecenia lekarza także z miejscową stacją sanitarno – epidemiologiczną.

6. Jeżeli stan dziecka przebywającego na terenie przedszkola pogarsza się i występują objawy, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, a kontakt z rodzicem nie jest możliwy, opiekun podejmuje decyzję o wezwaniu zespołu ratunkowego.

7. Rodzic każdorazowo jest zobowiązany jak najszybciej poinformować dyrektora przedszkola o wyniku konsultacji lekarskiej, w szczególności w przypadku stwierdzenia u dziecka podejrzenia zakażenia koronawirusem.

8. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

9. Pomieszczenia, w których przebywała osoba lub dziecko należy dokładnie umyć i zdezynfekować dostępnymi środkami.

§ 13

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA      KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA:

1. Pracownicy są zobowiązani do samoobserwacji oraz przestrzegania profilaktyki zdrowotnej dotyczącej ich samych.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, ewentualnie oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem (jeżeli zachodzi takie podejrzenie). O zaistniałej sytuacji pracownik powinien natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.

3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

4. W sytuacjach o której mowa w pkt. 4 i 5, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, a w przypadku zalecenia lekarza także z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowegopowiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6.W razie potrzeby należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

§14

POZOSTAŁE REGULACJE

1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów chorobowych COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.

2.  Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik bądź dziecko, u którego wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, należy poddać gruntownemu myciu i dezynfekcji, w szczególności zwracając uwagę na wszystkie klamki, uchwyty, poręcze i inne przedmioty i powierzchnie z którymi dana osoba mogła mieć kontakt.

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola na jeden dzień, w celu przeprowadzenia dekontaminacji (proces czyszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację) pomieszczeń i przedmiotów.

5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby przebywającej w przedszkolu należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną.

9. W razie wątpliwości należy konsultować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie celem uzyskania porady.

10. Numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się w miejscach ogólnodostępnych na terenie przedszkola (tablice ogłoszeń) oraz w salach zajęć w których sprawowana jest opieka nad dziećmi.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.

PONADTO PRZEDSZKOLE STOSUJE WSZYSTKIE WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

Wykaz Ważnych Telefonów Kontaktowych

Alarmowe – centrum powiadamiania Ratunkowego – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Oleśnie –  (34) 358-26-84, 343582673

TELEFON ALARMOWY Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnie- 693 628 983

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1całodobowy telefon alarmowy – 604 958 325

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Województwie Opolskim

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53
77 44 33 043 lub 77 44 33 044

Oddział Pediatryczny SP.ZOZ Szpitalaw Kędzierzynie -Koźlu ul. 24 Kwietnia –
77 4062514

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysieul. Bohaterów Warszawy 34
77 4087956

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590
Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14
77 4524568

Skip to content