Dokumenty

Dokumenty

Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce

Procedura przydziału dzieci do grup oraz łączenia dzieci w grupy zbliżone wiekowo w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 i 1378)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502)
 • Statut Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce
 • Regulamin Rekrutacji Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce

Cel procedury:

– stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych przyjęcia dziecka do przedszkola

-zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych

– doprecyzowanie zapisów w Regulaminie Rekrutacji w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce.

Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego.

Łączenie grup wiekowych dzieci to działania prowadzone przez Dyrektora lub na jego polecenie przez nauczyciela/li , polegające na łączeniu dzieci w różnym wieku do jednej grupy na czas określony.

Definicja przedmiotu procedury:
Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.

Postanowienia ogólne.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Zapisy do przedszkola prowadzone są  w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący.
 3. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i Regulaminu rekrutacji , przepisów Prawa Oświatowego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 7. Po 1 września o przyjęciu do przedszkola decyduje Dyrektor.
 8. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia.

Przydział do grup.

 1. Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest przede wszystkim wiekiem dziecka, jego poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami, które określają członkowie Rady Pedagogicznej.
 2. Jeżeli nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, to dzieci są łączone w grupy jak najbardziej zbliżone wiekowo.
 3. Do poszczególnych grup przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia.
 4. W przypadku, kiedy dwoje lub więcej dzieci osiągnęło ten sam wiek, lecz z powodu ograniczenia liczebnego grupy, nie może zostać przydzielone do tej samej grupy, o przydziale w każdym indywidualnym przypadku decyduje Rada Pedagogiczna. Decydujący głos ma Dyrektor przedszkola.
 5. Możliwe jest zmniejszenie liczebności grupy ze względu na znajdujące się w grupie wiekowej dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 6. Dzieci, które uczęszczają do danej grupy wiekowej, jeśli jest taka możliwość przechodzą na kolejny rok szkolny ze swoimi nauczycielkami – jeżeli nie ma takiej możliwości stosuje się kryterium:

– przydział dzieci do poszczególnych grup warunkowany jest wiekiem dziecka, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie Rady Pedagogicznej,

– jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo , w celu utworzenia grup może dojść do   rozbicia  już istniejące grupy i utworzenia  nowych, kryterium jest data urodzenia dziecka(miesiąc i dzień   i rok urodzenia) , poziom funkcjonowania społecznego oraz indywidualne  potrzeby dziecka,

– praca w oddziałach mieszanych  dostosowana do rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci,

– każdy nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji.

– po utworzeniu list dzieci w danej grupie zmiana grupy możliwa będzie tylko  w porozumieniu z dyrektorem, nauczycielem , oparta na wymianie dzieci.

Zmiany w grupach  mogą być dokonywane co roku.

Zmiany w grupach dotyczą również wychowawców, mogą być dokonywane co roku.

 1. Lista dzieci z podziałem na grupy ogłaszana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci na tablicy informacyjnej w przedszkolu najpóźniej 30 sierpnia.
 2. Nauczycielka pracująca od godziny otwarcia przedszkola przyjmuje dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu podjęcia pracy przez następne nauczycielki z pozostałych grup.
 3. Nauczycielka pracująca do godziny zamknięcia przedszkola  przyjmuje  dzieci ze wszystkich grup pod swoją opiekę do momentu rozejścia się dzieci do domu.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy ) Dyrektor może zlecić łączenie grup.

Postanowienia końcowe
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content